Prace budowlane, wykopaliska, każda aktywność prowadzona poniżej poziomu gruntu – nieuchronnie związane są  z ryzykiem uszkodzeń  podziemnej instalacji wodnej.

Nasza firma Calanbau TPI w ramach działalności serwisowych  prowadzi przeglądy, konserwacja i naprawę instalacji podziemnej wodnej.

Przewody i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne można zaliczyć do sieci podziemnej instalacji wodnej, które powinny podlegać okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, według przepisu art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawa budowlanego.
Instalacja wewnętrzna wodociągowa i kanalizacyjna powinna być poddawana okresowej kontroli stanu technicznego. Częstotliwość kontroli instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjnej może zależeć od ustaleń zapisanych w warunkach przyłączenia instalacji wewnętrznej do sieci miejskiej wodociągowej i kanalizacyjnej.

W ramach przeglądu instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być wykonane następujące zadania:
1) ocena właściwego stanu przewodów,
2) ocena zabezpieczenia przewodów przed zamarzaniem,
3) ocena zabezpieczenia przewodów przed skażeniem,
4) ocena właściwości hydrodynamicznych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,
5) ocena stanu czystości przewodów, ze względu na możliwość występowania osadów przez dokonanie np. inspekcji tych rurociągów,
6) kontrola stanu technicznego agregatów pompowych i pomp.

W ramach przeglądu instalacji wewnętrznej wodociągowej może być wykonane sprawdzenie następujących elementów sieci:
1) stanu technicznego i sanitarnego ujęcia wody,
2) zabezpieczeń ujęcia wody przed dostępem osób postronnych i możliwością skażenia wody,
3) stanu technicznego całej armatury na ujęciach i hydroforniach,
4) szczelności i uszczelnienia zaworów, zasuw, pomp, armatury pomiarowej, instalacji wewnętrznej obiektów, zaworów bezpieczeństwa i zaworów zwrotnych,
5) stanu powietrza w zbiornikach hydroforowych.
6) obwodów sterowania, skuteczności zerowania i instalacji odgromowych zgodnie z przepisami w tym zakresie.
7) stanu wodomierza.

TELEFON ALARMOWY: 609530830