Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Cieszy nas bardzo, iż są Państwo zainteresowani ofertą naszego przedsiębiorstwa. Ochrona danych ma szczególnie duże znaczenie dla kadry kierowniczej spółki Calanbau TPI Sp. z.o.o. Wykorzystanie stron internetowych Calanbau TPI Sp. z.o.o. jest zasadniczo możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Jednakże w przypadku gdy dana osoba chciałaby za pomocą naszych stron internetowych skorzystać z określonych usług naszego przedsiębiorstwa, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i w przypadku tego typu przetwarzania nie występuje żadna podstawa prawna, standardowo pozyskujemy zgodę takiej osoby.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której ono dotyczy, odbywa się zawsze zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz obowiązującymi w danym kraju postanowieniami w zakresie ochrony danych Calanbau TPI Sp. z.o.o. Za pomocą niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych nasze przedsiębiorstwa chciałyby poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie oraz celu przez nas pobieranych, wykorzystywanych oraz przetwarzanych danych osobowych.  Ponadto osoby, których to dotyczy, zostaną za pomocą niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych pouczone odnośnie do przysługujących im praw.

Spółki Calanbau TPI Sp. z.o.o., wymienione z nazwy w punkcie 2, w dalszej części dokumentu zwane tylko Calanbau TPI Sp. z.o.o. , wdrożyły jako podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych liczne techniczne oraz organizacyjne środki w celu możliwie pozbawionej luk ochrony danych osobowych przetwarzanych za pomocą tej strony internetowej. Jednakże bazujące na Internecie transfery danych mogą zasadniczo wykazywać luki w zabezpieczeniach i tym samy absolutna ochrona nie może zostać zagwarantowana. Z tego względu każda osoba, której to dotyczy, ma możliwość wyboru sposobu przekazania nam swoich danych osobowych, na przykład za pośrednictwem telefonu.

 1. Postanowienia dotyczące terminów

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Calanbau TPI Sp. z.o.o. bazuje na terminologii, jest stosowana przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia w przypadku ogłoszenia Ogólnego rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR, RODO). Nasze Oświadczenie o ochronie danych osobowych powinno być czytelne oraz zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy na wstępie objaśnić użyte terminy.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych stosowane są między innymi następujące terminy:

a)    dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (w dalszej części zwanej „osobą, której to dotyczy/odnośną osobą”). Jako możliwa do zidentyfikowania postrzegana jest osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, np. nazwiska, do numeru identyfikacyjnego, do danych lokalizacji, do identyfikatora online lub do jednej lub kilku cech specjalnych, które są wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub socjalnej tożsamości tejże osoby fizycznej, może zostać zidentyfikowana.

b)    osoba, której to dotyczy/odnośna osobą

Osoba, której to dotyczy/odnośna osoba to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

 

c)    przetwarzanie

Przetwarzaniem jest każda operacja wykonywana za pomocą procedury automatycznej lub bez jej zastosowania, bądź każda taka seria operacji w związku z danych osobowymi, np. pobieranie, rejestracja, organizacja, porządkowanie, przechowywanie, dostosowanie lub zmiana, odczytywanie, żądanie, wykorzystywanie, publikowanie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub inna forma udostępniania, porównanie lub powiązanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d)  ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznakowanie zapamiętanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e)    profilowanie

Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na tym, iż te dane osobowe są wykorzystywane, aby dokonać oceny określonych aspektów osobowych, które dotyczą osoby fizycznej, w szczególności w celu analizy lub prognozowania w odniesieniu do wykonywania przez tę osobę pracy, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, a także miejsca pobytu lub jego zmiany tejże osoby fizycznej.

f)     pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe zidentyfikowanie, do kogo one należą, bez dostępu do innych informacji, o ile te dodatkowe informacje przechowywane są bezpiecznie w innym miejscu oraz podlegają zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które gwarantują, że dane osobowe nie zostaną przyporządkowane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g)    administrator

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ, który sam lub wspólnie z innymi decyduje o celach oraz środkach przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele oraz środki tego przetwarzania są ustalone przez Prawo Unijne lub prawo państw członkowskich, wówczas administrator lub administratorzy mogą mieć przewidziane określone kryteria ich wskazania zgodnie z Prawem Unijnym lub też prawem państw członkowskich.

h)    podmiot przetwarzający zlecenie

Podmiot przetwarzający zlecenie oznacza osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.

i)      odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią. Urzędy, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z Prawem Unijnym lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j)      osoba trzecia

Osoba trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający zlecenie czy osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego zlecenie mogą przetwarzać dane osobowe.

k)    zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub innego jednoznacznie potwierdzającego działania, w którym osoba, której dane dotyczą, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 1. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu Ogólnego rozporządzeniem o ochronie danych, innych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej ustaw o ochronie danych oraz pozostałych postanowień o charakterze ochrony danych jest:


Calanbau TPI Sp. z o.o
.
Aleje Jerozolimskie 200
PL – 02-486 Warszawa
T.: +48 22 578 12 60
E-mail: tpi@tpi-op.pl

 1. Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej za ochronę danych

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych dla administratora jest:

Dirk Fengler

Calanbau Brandschutzanlagen GmbH

Pinkertweg 20

22113 Hamburg

E-mail: datenschutz@fire-protection-solutions.com

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym czasie w przypadku pytań oraz sugestii dotyczących ochrony danych zwrócić się bezpośrednio do naszej osoby odpowiedzialnej za ochronę danych.

 1. Pliki cookies

Strony internetowe Calanbau TPI Sp. z.o.o. używają plików cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które za pomocą przeglądarki internetowej zostają zapisane w systemie komputera i są tam przechowywane.

Wiele stron internetowych oraz serwerów używa plików cookies. Wiele plików cookies zawiera tak zwany ID cookie. ID cookie jest jednoznacznym identyfikatorem plików cookies. Składają się one z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe oraz serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której to dotyczy, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookies. Określona przeglądarka internetowa może zostać za pomocą jednoznacznego ID cookie ponownie rozpoznana i zidentyfikowana.

Poprzez zastosowanie plików cookies Calanbau TPI Sp. z.o.o. może udostępnić użytkownikom tej strony internetowej przyjazne dla użytkownika usługi, które bez ustawienia cookie nie byłyby możliwe.

Za pomocą cookies informacje oraz oferty na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane na potrzeby użytkownika. Pliki cookies umożliwiają nam, jak już wspomniano, ponowne rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tegoż ponownego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookies, nie musi na przykład przy każdym wejściu na stronę podawać swoich danych dostępu, ponieważ zostanie to przejęte przez stronę internetową i zapamiętane w systemie komputerowym użytkownika pliki cookies. Kolejnym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie online. Sklep online zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w swoim wirtualnym koszyku zakupów, za pomocą pliku cookie.

Dana osoba, której to dotyczy, może w dowolnym czasie zablokować umieszczanie przez naszą stronę internetową plików cookies za pomocą odpowiedniego ustawienia użytkowanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale uniemożliwić umieszczanie plików cookies na komputerze. Ponadto można w dowolnym czasie usunąć już umieszczone pliki cookies za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich używanych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje umieszczanie plików cookies w wykorzystywanej przeglądarce internetowej, wówczas nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą możliwe do wykorzystania w pełnym zakresie.

 1. Rejestracja ogólnych danych i informacji

Strony internetowe Calanbau TPI Sp. z.o.o. rejestrują przy każdym wywołaniu strony internetowej przez daną osobą lub zautomatyzowany system szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane oraz informacje są zapisywane w plikach logu serwera. Zarejestrowane mogą zostać (1) wykorzystywane typy przeglądarki oraz ich wersje, (2) system operacyjny wykorzystywany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp przechodzi na naszą stronę internetową (tak zwane strony „referrer”), (4) podrzędne strony sieci, które poprzez system uzyskujący dostęp są sterowane na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zabezpieczeniu przed niebezpieczeństwem w przypadku ataków na nasze systemy technologi informacyjnej.

W przypadku wykorzystywania tych ogólnych danych i informacji Calanbau TPI Sp. z.o.o.. nie wyciąga żadnych wniosków w odniesieniu do osób, których dane dotyczą. Te informacje są raczej niezbędne, aby (1) w prawidłowy sposób dostarczać treści naszej strony internetowej, (2) optymalizować po ich kątem zawartość naszej strony internetowej oraz reklamę, (3) zagwarantować trwałą zdolność funkcjonowania naszych systemów technologii informacyjnej oraz techniki naszej strony internetowej, a także (4) w przypadku ataku cybernetycznego udostępnić organom ścigania informacje niezbędne do ścigania przestępstw. Te anonimowo pobierane dane i informacje są przez Fire Protection Solution zestawiane z jednej strony statystycznie, a z drugiej ma to na celu podniesienie stopnia ochrony danych oraz ich bezpieczeństwa w naszym przedsiębiorstwie, aby ostatecznie zagwarantować optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików logów serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich innych danych osobowych podawanych przez osoby, których dane te dotyczą.

 1. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość rejestracji na stronie internetowej administratora przy podaniu swoich danych osobowych. Które dane osobowe zostaną przy tym przekazane administratorowi, wynika z danej maski wprowadzania wykorzystywanej do rejestracji. Wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, dane osobowe są pobierane i przechowywane wyłącznie do wewnętrznego przetwarzania u administratora oraz do celów własnych. Administrator może polecić przekazanie danych do jednej lub kilku osób przetwarzających zlecenie, na przykład do usługodawcy w zakresie pakietów, który dane osobowe także wykorzystuje wyłącznie do wewnętrznego użytku, który jest przypisany do administratora.

Poprzez rejestrację na stronie internetowej administratora zostanie ponadto zapisany adres IP przydzielony osobie, której dane dotyczą, przez dostawcę usług internetowych (ISP), data oraz godzina rejestracji. Zapamiętanie tych danych następuje z takiego powodu, iż jedynie w ten sposób można zapobiec nieuzasadnionemu użyciu naszych usług, a dane te w razie konieczności umożliwiają ujawnienie popełnionych przestępstw. Tym samy zapamiętanie tych danych jest niezbędne w celu zabezpieczenia administratora. Przekazanie danych osobom trzecim zasadniczo nie ma miejsca, o ile nie występuje w tym zakresie obowiązek ustawowy oraz przekazanie to służy ściganiu przestępstw.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, przy dobrowolnym podaniu danych osobowych służy administratorowi do tego, aby zaoferować osobie, której dane dotyczą, treści lub usługi, które ze względu na naturę rzeczy mogą zostać zaproponowane jedynie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mają możliwość zmiany danych osobowych podanych podczas rejestracji lub polecenia całkowitego ich usunięcia z bazy danych administratora.

Administrator udziela każdej osobie, której dane dotyczą, w dowolnym czasie po złożeniu przez nią zapytania, informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące danej osoby są przechowywane. Ponadto administrator koryguje lub usuwa dane osobowe na życzenie lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie jest to sprzeczne z prawnymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Wymieniona z nazwy w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osoba upoważniona do przetwarzania danych oraz wszyscy pracownicy administratora pozostają w związku z tym do dyspozycji osoby, której dane dotyczą, jako osoby do kontaktów.

 1. Możliwości kontaktu poprzez stronę internetową

Strony internetowe Calanbau TPI Sp. z.o.o. zawierają zgodnie z przepisami prawnymi dane, które umożliwiają szybkie nawiązanie kontaktu z naszym przedsiębiorstwem na drodze elektronicznej oraz bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje także ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). O ile osoba, której dane dotyczą, za pomocą e-maila lub poprze formularz kontaktowy podejmuje kontakt z administratorem, dane osobowe przekazywane przez tę osobę, której dane dotyczą, będą zapamiętywane automatycznie. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, będą zapamiętywane w celu przetwarzania lub w celu podjęcia kontaktu z daną osobą. Nie następuje tutaj przekazanie tychże danych osobowych osobom trzecim.

 1. Rutynowe usuwanie oraz blokada danych osobowych

Administrator przetwarza oraz przechowuje dane osobowe osoby, której te dane dotyczą, tylko w okresie, który jest niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub o ile zostało to przewidziane przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia lub innego prawodawcę w formie ustawy bądź rozporządzenia, którym administrator podlega.

Jeśli cel przechowywania już nie występuje lub upłynie termin przechowywania wyznaczony przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia bądź też przez innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są rutynowo oraz zgodnie z przepisami blokowane lub usuwane.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

a)    Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do zażądania od administratora potwierdzenia odnośnie do tego, czy przetwarzane są dane osobowe, dotyczące danej osoby. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa, może w tym celu w dowolnym czasie zwrócić się do naszej osoby odpowiedzialnej za ochronę danych lub do innego pracownika administratora.

b)    Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do otrzymania w dowolnym czasie bezpłatnej informacji od administratora o danych osobowych przechowywanych w odniesieniu do tej osoby oraz do otrzymania kopii tejże informacji. Ponadto europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia przyznały osobie, której to dotyczy, prawo do informacji odnośnie do następujących kwestii:

 • Cele przetwarzania;
 • Kategorie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu;
 • Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub jeszcze zostaną udostępnione, w szczególności w krajach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
 • Jeśli to możliwe, planowany okres, przez który dane osobowe są przechowywane lub jeśli nie jet to możliwe, kryteria do określenia tego okresu;
 • Istnienie prawa do korekty oraz usunięcia danych osobowych, które dotyczą danej osoby, lub do ograniczenia przetwarzania przez administratora, bądź też prawa do sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania;
 • Występowania prawa do zażalenia składanego przed organami nadzorczymi;
 • Jeżeli dane osobowe nie zostały pobrane od osoby, której dane dotyczą,: Wszystkie dostępne informacje dotyczące pochodzenia danych;
 • Występowanie zautomatyzowanego wyszukiwania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z Art. 22 Ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – wyraźne informacje o zastosowanej logice, jak i zasięgu, a także pożądane skutki tego rodzaju przetwarzania w odniesieniu do osoby, której przetwarzanie danych dotyczy;

Ponadto osobie, której dotyczy przetwarzanie danych, przysługuje prawo do informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej. Jeśli ma to miejsce, wówczas przysługuje danej osobie także praco do uzyskania informacji o właściwych gwarancjach w związku z przekazaniem danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa, może w tym celu w dowolnym czasie zwrócić się do naszej osoby odpowiedzialnej za ochronę danych lub do innego pracownika administratora.

c)    Prawo do korekty

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, ma prawo zagwarantowane jej przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do zażądania niezwłocznej korekty dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto danej osobie przysługuje prawo, przy uwzględnieniu celów przetwarzania, do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – także za pomocą uzupełniającego oświadczenia.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa, może w tym celu w dowolnym czasie zwrócić się do naszej osoby odpowiedzialnej za ochronę danych lub do innego pracownika administratora.

d)    Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, ma prawo zagwarantowane jej przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do zażądania od administratora, aby dotyczące jej dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, o ile występuje jedna z poniższych przyczyn oraz o ile przetwarzanie to nie jest niezbędne:

 • Dane osobowe zostały pobrane do takich celów lub są przetwarzane w inny sposób, dla których nie są już więcej potrzebne.
 • Osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, odwołuje swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z Art. 6 Ust. 1 Lit. a RODO lub Art. 9 Ust. 2 Lit. a RODO, a także nie występuje innego rodzaju podstawa prawna do przetwarzania danych.
 • Osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, składa zgodnie z Art. 21 Ust. 1 RODO sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych oraz nie występują żadne priorytetowe oraz uzasadnione przyczyny uzasadniające przetwarzanie, lub też osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, składa sprzeciw przeciwko przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 Ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem kraju członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały pozyskane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 Ust. 1 RODO.

Jeżeli występuje jedna z wyżej wymienionych przyczyn oraz osoba, której dotyczą dane, które są przechowywane przez Calanbau TPI Sp. z.o.o., chciałaby zlecić ich usunięcie, może w tym celu w dowolnym czasie zwrócić się do naszej osoby odpowiedzialnej za ochronę danych lub do innego pracownika administratora. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych w Calanbau TPI Sp. z.o.o. lub inny pracownik dopilnuje, aby żądanie usunięcia zostało niezwłocznie spełnione.

Jeżeli dane osobowe zostały przez Calanbau TPI Sp. z.o.o. upublicznione oraz dane przedsiębiorstwo jako osoba odpowiedzialna jest zgodnie z Art. 17 Ust. 1 RODO zobowiązane do usunięcia danych osobowych, wówczas Calanbau TPI Sp. z.o.o. zastosuje przy uwzględnieniu dostępnych technologii oraz kosztów implementacji odpowiednie środki i działania, także techniczne, aby inne osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają udostępnione dane osobowe, zostały poinformowane, że dana osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów usunięcia wszelkich połączeń do tychże danych osobowych lub kopii oraz replik tych danych osobowych, o ile przetwarzanie to nie jest konieczne. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych w Calanbau TPI Sp. z.o.o. lub inny pracownik zleci w indywidualnym przypadku to, co jest konieczne do przeprowadzenia.

e)    Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma zagwarantowane przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do zażądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych wówczas, gdy spełniony zostanie jeden z poniższych warunków.

 • Prawidłowość danych osobowych zostanie przez osobę, której dane dotyczą, zakwestionowana, i to na okres, który umożliwi administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której to dotyczy, odrzuca usunięcie danych osobowych i żąda zamiast tego ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
 • Osoba odpowiedzialna/Administrator nie potrzebuje dłużej danych osobowych do celów przetwarzania, osoba, której to dotyczy, potrzebuje ich jednak w celu dochodzenia praw, wykonania ich oraz obrony przed roszczeniami prawnymi.
 • Osoba, której to dotyczy, złożyła sprzeciw przeciwko przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 Ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy nie przeważą tutaj uzasadnione przyczyny po stronie administratora w stosunku do osoby, której przetwarzanie danych osobowych dotyczy.

Jeżeli występuje jeden z wyżej wymienionych warunków oraz osoba, której dotyczą dane, które są przechowywane przez Calanbau TPI Sp. z.o.o., chciałaby zażądać ich ograniczenia, może w tym celu w dowolnym czasie zwrócić się do naszej osoby odpowiedzialnej za ochronę danych lub do innego pracownika administratora. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych w Calanbau TPI Sp. z.o.o. lub inny pracownik zleci ograniczenie przetwarzania danych.

f)     Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma zagwarantowane przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały udostępnione administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym oraz możliwym do odczytu maszynowego formacie. Ponadto ma ona prawo do udostępnienia tych danych innemu administratorowi bez utrudnień ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały udostępnione, o ile przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z Art. 6 Ust. 1 Lit. a RODO lub Art. 9 Ust. 2 Lit. a RODO lub na umowie zgodnie z Art. 6 Ust. 1 Lit. b RODO oraz przetwarzanie następuje za pomocą zautomatyzowanej procedury, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub następuje w ramach wykonywania władzy publicznej, które zostały przydzielone administratorowi.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma przy wykonywaniu swojego prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 Ust. 1 RODO prawo do spowodowania, iż dane osobowe zostaną bezpośrednio przeniesione od jednego administratora do drugiego, i ile jest to wykonalne pod względem technicznym oraz o ile z tego tytułu nie nastąpi naruszenie praw i wolności innych osób.

W celu dochodzenia swojego prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym czasie zwrócić się do wyznaczonej przez Calanbau TPI Sp. z.o.o. osoby odpowiedzialnej za ochronę danych lub do innego pracownika.

g)    Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma zagwarantowane przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do zgłoszenia w dowolnym czasie sprzeciwu z powodów, które wynikają z jej szczególnej sytuacji, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które następuje na podstawie Art. 6 Ust. 1 Lit. e lub f RODO.  Obowiązuje to również w odniesieniu do bazującego na tych przepisach profilowania.

Calanbau TPI Sp. z.o.o.w przypadku sprzeciwu zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy wykazać istotne przyczyny w zakresie ochrony na rzecz przetwarzania, które przeważają ponad interesami, prawami oraz wolnościami osoby, której te dane dotyczą, lub przetwarzanie to służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie przeciwko roszczeniom prawnym.

Jeśli Calanbau TPI Sp. z.o.o. przetwarza dane osobowe, aby wykonywać marketing bezpośredni, wówczas dana osoba ma prawo do zgłoszenia w dowolnym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia tego rodzaju reklamy. Obowiązuje to także w przypadku profilowania, o ile jest ono związane z tego rodzaju marketingiem bezpośrednim. Jeżeli dana osoba składa sprzeciw wobec przetwarzania przez Calanbau TPI Sp. z.o.o. do celów marketingu bezpośredniego, wówczas Calanbau TPI Sp. z.o.o. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której to dotyczy, ma prawo, z przyczyn, które wynikają z jej osobistej sytuacji, do złożenia sprzeciwu wobec dotyczącego jej przetwarzania danych osobowych, które w Calanbau TPI Sp. z.o.o. odbywa się w celach badań naukowych lub historycznych, bądź też w celach statystycznych zgodnie z Art. 89 Ust. 1 RODO, chyba że tego typu przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji zadania leżącego w interesie publicznym.

W celu wykonania swojego prawa do zgłoszenia sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym czasie zwrócić się do wyznaczonej przez Calanbau TPI Sp. z.o.o. osoby odpowiedzialnej za ochronę danych lub do innego pracownika. Osoba, której dane dotyczą, może w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy WE 2002/58 wykonać swoje prawo do sprzeciwu za pomocą procedury automatycznej, w której stosowane są specyfikacje techniczne.

h)    Zautomatyzowane decyzje w indywidualnym przypadku łącznie z profilowaniem

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma zagwarantowane przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo, aby nie być poddaną wyłącznie decyzji bazującej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, łącznie z profilowaniem, która powoduje w stosunku do niej powstanie skutków prawnych lub je w podobny sposób znacznie narusza, o ile decyzja ta (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wypełnienia umowy pomiędzy osobą, której to dotyczy, a administratorem, lub (2) na podstawie przepisów prawnych Unii Europejskiej lub krajów członkowskich, którym administrator podlega, jest dozwolona i te przepisy prawne ujmują właściwe środki dotyczące zagwarantowania praw i wolności, jak i uprawnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) została podjęta na podstawie wyraźnej zgody danej osoby.

Jeśli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wypełnienia umowy pomiędzy osobą, której to dotyczy, a administratorem lub (2) zostaje podjęta przy wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Calanbau TPI Sp. z.o.o. podejmuje odpowiednie środki i działania, aby zagwarantować zachowanie praw i wolności, jak i uprawnionych interesów danej osoby, do czego należy przynajmniej prawo do spowodowania ingerencji ze strony administratora, do przedstawienia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chciałaby dochodzić praw w odniesieniu do automatycznych decyzji, może ona w tym celu w dowolnym czasie zwrócić się do naszej osoby odpowiedzialnej za ochronę danych lub do innego pracownika administratora.

i)      Prawo do odwołania zgody dotyczącej ochrony danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma zagwarantowane przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chciałaby skorzystać z prawa do odwołania zgody, może w tym celu w dowolnym czasie zwrócić się do naszej osoby odpowiedzialnej za ochronę danych lub do innego pracownika administratora.

 1. Ochrona danych w przypadku aplikacji oraz procedury aplikacyjnej

Administrator pobiera oraz przetwarza dane osobowe kandydatów w celu realizacji procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie może odbywać się na drodze elektronicznej. Ma to miejsce szczególnie wówczas, gdy kandydat przekazuje administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne na drodze elektronicznej, na przykład e-mailem lub poprzez formularz aplikacyjny na stronie internetowej.  Jeżeli administrator zawiera umowę o zatrudnienie z określonym kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia przy przestrzeganiu przepisów prawnych. Jeśli administrator nie zawrze umowy o zatrudnienie z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną dwa miesiące po podaniu do wiadomości decyzji odmownej automatycznie usunięte, o ile usunięciu temu nie stoją na przeszkodzie żadne inne uprawnione interesy administratora. Inne uprawnione interesy w tym znaczeniu to na przykład obowiązek wykazania w określonym postępowaniu zgodnie z Ogólną ustawą o równym traktowaniu (niem. AGG).

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące wdrożenia i wykorzystywania Facebooka

Administrator ma na tejże stronie internetowej przedsiębiorstwa zintegrowanego Facebooka. Facebook jest siecią społecznościową.

Sieć społecznościowa jest funkcjonującym w Internecie społecznym miejscem spotkań, społecznością online, która z reguły umożliwia użytkownikom komunikowanie się między sobą oraz interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany podglądów oraz doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub dotyczących przedsiębiorstwa. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, zamieszczanie zdjęć oraz powiązanie relacji poprzez zaproszenia do znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Operatorem danych osobowych jest, jeżeli osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, mieszka poza USA lub Kanadą, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Poprzez każde wywołanie jednej ze stron indywidualnych tej stron internetowej, której operatorem jest administrator i na której komponent Facebooka (plug-in Facebooka) został zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie internetowym osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, automatycznie spowoduje poprzez dany komponent Facebooka załadowanie prezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka. Ogólny przegląd wszystkich dostępnych plug-in Facebooka można wywołać na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tej procedury technicznej Facebook uzyskuje wiedzę o tym, które konkretne podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez daną osobę.

O ile dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dotyczy przetwarzanie danych, oraz podczas całego okresu danego przebywania na naszej stronie internetowej, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej dana osoba odwiedza.  Te informacje są zbierane przez komponenty Facebooka oraz przypisywane przez Facebook do danego konta Facebooka określonej osoby, której dotyczy przetwarzanie danych. Jeżeli osoba, której dotyczy przetwarzanie, użyje jednego ze zintegrowanych na naszej stronie internetowej przycisku Facebooka, na przykład przycisku „Lubię”, lub też zamieści komentarz, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka danej osoby i zapamiętuje te dane osobowe.

Facebook otrzymuje poprzez komponent Facebooka zawsze później informację o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową wówczas, gdy dana osoba w czasie wywołania naszej strony internetowej jednocześnie jest zalogowana do Facebooka; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Facebooka. Jeżeli tego rodzaju przekazania informacji do Facebooka o osobie, której dotyczy przetwarzanie danych, nie jest pożądane, może ona zapobiec przekazaniu w ten sposób, iż przed wywołaniem naszej strony internetowej wyloguje się ze swojego konta na Facebooku.

Opublikowane przez Facebook wytyczne dotyczące danych, które można znaleźć na stronie https://de-de.facebook.com/about/privacy/ zawierają informacje odnośnie do pobierania, przetwarzania oraz wykorzystywania przez Facebook danych osobowych. Ponadto jest tam wyjaśnione, jakie możliwości ustawień Facebook oferuje w celu ochrony sfery prywatnej osoby, której dotyczy przetwarzanie danych. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają zapobieganie przekazywaniu danych do Facebooka, na przykład program blokujący Facebook firmy Webgraph, który można nabyć na stronie http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Takie aplikacje mogą być stosowane przez osobę, której dotyczy przetwarzanie danych, aby uniemożliwić transfer danych do Facebooka.

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące wdrożenia i wykorzystywania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator ma na tejże stronie internetowej przedsiębiorstwa zintegrowane komponenty Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest usługą analiz internetowych. Analiza internetowa jest pobraniem, zebraniem oraz zestawieniem danych dotyczących zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej rejestruje między innymi dane dotyczące tego, z której strony internetowej dana osoba przeszła na daną stronę internetową (tak zwane strony „referrer”), na jakie podstrony użytkownik przechodził lub jak często oraz na jak długo wchodzono na tę podstronę. Analiza internetowa jest w przeważającym stopniu stosowana w celu optymizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści określonej reklamy internetowej.

Operatorem odpowiedzialnym za komponent Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Administrator wykorzystuje do analizy internatowej za pomocą Google Analytics przedrostek „_gat._anonymizeIp”. Za pomocą tego przedrostka adres IP połączenia internetowego danej osoby zostanie przez Google skrócony oraz poddany anonimizacji wówczas, gdy wejście na nasze strony internetowe odbywa się z kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub innego kraju sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje pozyskane dane i informacje między innymi do tego, aby ocenić wykorzystanie naszej strony internetowej, aby przygotować dla nas raportu online odnośnie do tego, jakie działania zostały zaobserwowane na naszej stronie internetowej oraz aby świadczyć kolejne usługi mające związek z wykorzystaniem naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie technologii informacyjnej danej osoby. Co to są pliki cookies, zostało już objaśnione powyżej. Wraz z umieszczeniem pliku cookie Google uzyska możliwość wykonania analizy użytkowania.  Poprzez każde wywołanie jednej ze stron indywidualnych tej stron internetowej, której operatorem jest administrator i na której komponent Google Analytics został zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie internetowym osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, automatycznie spowoduje poprzez dany komponent Google Analytics przekazanie danych do Google w celu wykonania analizy online. W ramach procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę odnośnie do danych osobowych, np, adresu IP danej osoby, które służą Google między innymi do tego, aby ustalić pochodzenie użytkowników oraz kliknięć oraz w konsekwencji umożliwić rozliczenie prowizji.

Za pomocą plików cookies zapisane zostaną informacje osobowe, na przykład czas dostępu, miejscowość, z której dostęp został wykonany, oraz częstotliwość odwiedzeń naszej strony internetowej przez daną osobę, której dotyczy przetwarzanie danych. Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową te dane osobowe zostaną przekazane wraz z adresem IP danej osoby wykorzystywanym do połączenia internetowego, do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google przekazuje ewentualnie te pobrane dane osobowe za pomocą procedury technicznej dalej osobom trzecim.

Dana osoba, której to dotyczy, może w dowolnym czasie zablokować umieszczanie przez naszą stronę internetową plików cookies, jak to przedstawiono powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia użytkowanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale uniemożliwić umieszczanie plików cookies na komputerze. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby także umieszczenie przez Google pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto plik cookie umieszczony przez Google Analytics może zostać w dowolnym czasie usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.

Ponadto w odniesieniu do danej osoby istnieje możliwość odmowy zgody oraz uniemożliwienia rejestracji generowanych przez Google Analytics danych dotyczących użytkowania tej strony internetowej oraz przetwarzania tych danych przez Google. W tym celu dana osoba musi ściągnąć oraz zainstalować oprogramowanie Add On przeglądarki dostępne na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. To oprogramowanie Add On przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, iż żadne dane i informacje dotyczące użytkowników strony internetowej nie mogą zostać przekazane do Google Analytics. Instalacja oprogramowania Add On przeglądarki zostanie potraktowane przez Google jako sprzeciw. Jeśli system informatyczny danej osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, w późniejszym czasie zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, dana osoba musi wykonać ponowną instalację Add On przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeżeli oprogramowanie Add On przeglądarki zostanie przez daną osobę lub inną osobę w jej obszarze działania odinstalowane lub dezaktywowane, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji Add On przeglądarki.

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych przez Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ lub http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące wdrożenia i wykorzystywania LinkedIn

Administrator ma na tejże stronie internetowej przedsiębiorstwa zintegrowane komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn jest bazującą na Internecie siecią społecznościową, która umożliwia połączenie użytkowników z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób używa LinkedIn w ponad 200 krajach. Tym samy LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych oraz jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Operatorem LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za sprawy dotyczące ochrony danych poza USA dopowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent LinkedIn (Plug In LinkedIn), komponent ten powoduje, iż używana przez daną osobę przeglądarka pobiera odpowiednią prezentację komponentu LinkedIn. Szczegółowe informacje dotyczące Plug In LinkedIn można znaleźć na stronie https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej LinkedIn uzyskuje wiedzę o tym, które konkretne podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez daną osobę.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dotyczy przetwarzanie danych, oraz podczas całego okresu danego przebywania na naszej stronie internetowej, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej dana osoba odwiedza. Te informacje są zbierane przez komponenty LinkedIn oraz przypisywane przez LinkedIn do danego konta LinkedIn określonej osoby, której dotyczy przetwarzanie danych. Jeżeli osoba, której dotyczy przetwarzanie, użyje jednego ze zintegrowanych na naszej stronie internetowej przycisku LinkedIn, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn danej osoby i zapamiętuje te dane osobowe.

LinkedIn otrzymuje następnie poprzez komponent LinkedIn zawsze informację o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową wówczas, gdy dana osoba w czasie wywołania naszej strony internetowej jednocześnie jest zalogowana do LinkedIn; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent LinkedIn. Jeżeli tego rodzaju przekazania informacji do LinkedIn o osobie, której dotyczy przetwarzanie danych, nie jest pożądane, może ona zapobiec przekazaniu w ten sposób, iż przed wywołaniem naszej strony internetowej wyloguje się ze swojego konta na portalu LinkedIn.

LinkedIn oferuje na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość wyłączenia przesyłania powiadomień e-mailowych, SMS oraz określonych informacji, a także zarządzania ustawieniami wyświetlania. LinkedIn korzysta ponadto z oprogramowania partnerów, np. z Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua oraz Lotame, którzy mogą umieszczać pliki cookies. Można odmówić zgody na umieszczanie tego typu plików cookies na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązujące postanowienia w zakresie ochrony danych przez LinkedIn znajdują się na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Wytyczne LinkedIn dotyczące plików cookies można znaleźć na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące wdrożenia i wykorzystywania Twitter

Administrator ma na tejże stronie internetowej przedsiębiorstwa zintegrowane komponenty Twitter. Twitter jest wielojęzyczną dostępną publicznie usługą tworzenia blogów w skali mikro, w ramach której użytkownicy mogą umieszczać i udostępniać tak zwane „tweety”, to znaczy krótkie wiadomości, które są ograniczone do 140 znaków. Te krótkie informacje mogą być wywołane przez każdego, to znaczy także przez osoby niezameldowane w serwisie Twitter. Tweety są jednak wyświetlane u tak zwanych „followersów” danego użytkownika. „Followersi” to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety danego użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia za pomocą „hashtagów”, odsyłaczy oraz „retweetów” zwrócenie się do szerokiego kręgu odbiorców.

Operatorem serwisu Twitter jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Poprzez każde wywołanie jednej ze stron indywidualnych tej stron internetowej, której operatorem jest administrator i na której komponent Twitter (przycisk Twitter) został zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie internetowym osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, automatycznie spowoduje poprzez dany komponent Twitter załadowanie prezentacji odpowiedniego komponentu Twitter. Szczegółowe informacje dotyczące przycisków Twitter znajdują się na stronie https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tej procedury technicznej Twitter uzyskuje wiedzę o tym, które konkretne podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez daną osobę. Celem zintegrowania komponentów Twitter jest umożliwienie naszym użytkownikom dalszego przekazywania treści tej strony internetowej, przedstawienie tej strony internetowej w świecie cyfrowym oraz zwiększenie liczby naszych odwiedzających.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dotyczy przetwarzanie danych, oraz podczas całego okresu danego przebywania na naszej stronie internetowej, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej dana osoba odwiedza. Te informacje są zbierane przez komponenty Twitter oraz przypisywane przez Twitter do danego konta Twitter należącego do określonej osoby, której dotyczy przetwarzanie danych. Jeżeli dana osoba użyje jednego ze zintegrowanych na naszej stronie przycisków Twitter, przekazane dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Twitter danej osoby oraz przez Twitter zapamiętane i przetwarzane.

Twitter otrzymuje następnie poprzez komponent Twitter zawsze informację o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową wówczas, gdy dana osoba w czasie wywołania naszej strony internetowej jednocześnie jest zalogowana do serwisu Twitter; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Twitter. Jeżeli tego rodzaju przekazanie informacji do Twitter o osobie, której dotyczy przetwarzanie danych, nie jest pożądane, może ona zapobiec przekazaniu w ten sposób, iż przed wywołaniem naszej strony internetowej wyloguje się ze swojego konta w serwisie Twitter.

Obowiązujące postanowienia w zakresie ochrony danych przez Twitter znajdują się na stronie https://twitter.com/privacy?lang=de.

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące wdrożenia i wykorzystywania Xing

Administrator ma na tejże stronie internetowej zintegrowane komponenty Xing. Xing jest bazującą na Internecie siecią społecznościową, która umożliwia połączenie użytkowników z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Indywidualni użytkownicy mogą na portalu Xing utworzyć swój osobisty profil. Przedsiębiorstwa mogą na przykład tworzyć profile przedsiębiorstw lub publikować na portalu Xing oferty pracy.

Operatorem portalu Xing jest XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Poprzez każde wywołanie jednej ze stron indywidualnych tej stron internetowej, której operatorem jest administrator i na której komponent Xing (Plug In Xing) został zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie internetowym osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, automatycznie spowoduje poprzez dany komponent Xing załadowanie prezentacji odpowiedniego komponentu Xing. Szczegółowe informacje dotyczące Plug In Xing można znaleźć na stronie https://dev.xing.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej Xing uzyskuje wiedzę o tym, które konkretne podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez daną osobę.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na portalu Xing, Xing rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dotyczy przetwarzanie danych, oraz w czasie danego przebywania na naszej stronie internetowej, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej dana osoba odwiedza. Te informacje są zbierane przez komponenty Xing oraz przypisywane przez Xing do danego konta Xing należącego do określonej osoby, której dotyczy przetwarzanie danych. Jeżeli osoba, której dotyczy przetwarzanie, użyje jednego ze zintegrowanych na naszej stronie internetowej przycisku Xing, Xing przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Xing danej osoby i zapamiętuje te dane osobowe.

Xing otrzymuje następnie poprzez komponent Xing zawsze informację o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową wówczas, gdy dana osoba w czasie wywołania naszej strony internetowej jednocześnie jest zalogowana do portalu Xing; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Xing. Jeżeli tego rodzaju przekazanie informacji do Xing o osobie, której dotyczy przetwarzanie danych, nie jest pożądane, może ona zapobiec przekazaniu w ten sposób, iż przed wywołaniem naszej strony internetowej wyloguje się ze swojego konta na portalu Xing.

Opublikowane przez Xing wytyczne dotyczące ochrony danych, które można znaleźć na stronie https://www.xing.com/privacy zawierają informacje odnośnie do pobierania, przetwarzania oraz wykorzystywania przez Xing danych osobowych. Ponadto Xing na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection publikuje wskazówki dotyczące ochrony danych odnośnie do przycisku publikowania (XING Share Button).

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące wdrożenia i wykorzystywania YouTube

Administrator ma na tejże stronie internetowej zintegrowane komponenty YouTube. YouTube jest internetowym portalem wideo, który umożliwia osobom publikującym bezpłatne umieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom także bezpłatne oglądanie, ocenę oraz komentowanie tychże filmów. YouTube pozwala na publikowanie wszelkiego rodzaju filmów wideo, przez co można tam zobaczyć zarówno całe filmy i audycje telewizyjne, jak i teledyski, trailery i filmy wideo samodzielnie nakręcone przez użytkowników.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką córką Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Poprzez każde wywołanie jednej ze stron indywidualnych tej stron internetowej, której operatorem jest administrator i na której komponent YouTube (wideo YouTube) został zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie internetowym osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, automatycznie spowoduje poprzez dany komponent YouTube załadowanie prezentacji odpowiedniego komponentu YouTube. Szczegółowe informacje dotyczące YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube oraz Google uzyskuje wiedzę o tym, które konkretne podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez daną osobę.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na portalu YouTube, YouTube przy każdym wywołaniu podstrony, która zwiera wideo YouTube, rozpoznaje, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej zostały dany użytkownik odwiedził. Te informacje są zbierane przez YouTube oraz Google i przypisywane do danego konta YouTube określonej osoby, której dotyczy przetwarzanie danych.

YouTube oraz Google otrzymują następnie poprzez komponent YouTube zawsze informację o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową wówczas, gdy dana osoba w czasie wywołania naszej strony internetowej jednocześnie jest zalogowana do portalu YouTube; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie wideo YouTube. Jeżeli tego rodzaju przekazanie informacji do YouTube oraz Google o osobie, której dotyczy przetwarzanie danych, nie jest pożądane, może ona zapobiec przekazaniu w ten sposób, iż przed wywołaniem naszej strony internetowej wyloguje się ze swojego konta na portalu YouTube.

Opublikowane przez YouTube wytyczne dotyczące ochrony danych, które można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ zawierają informacje odnośnie do pobierania, przetwarzania oraz wykorzystywania przez YouTube oraz Google danych osobowych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a RODO służy naszemu przedsiębiorstwu jako podstawa prawna operacji przetwarzania, przy których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia umowy, której stroną jest osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, jak to ma miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są konieczne do zrealizowania dostawy towarów bądź wykonania innego świadczenia lub też świadczenia wzajemnego, wówczas przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b RODO. To samo obowiązuje w przypadku takich operacji przetwarzania w celu realizacji przedumownych działań, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasze przedsiębiorstwo podlega zobowiązaniu prawnemu, z którego wynika, że przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, na przykład w celu spełnienia obowiązków podatkowych, wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne w celu ochrony istotnych życiowo interesów osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to na przykład miejsce wówczas, gdy odwiedzający nasz zakład uległby wypadkowi i w związku z tym konieczne byłby przekazania jego nazwiska, wieku oraz danych dotyczących ubezpieczenia społecznego lub innych istotnych życiowo informacji lekarzowi, pracownikowi szpitala bądź innym osobom trzecim. Wówczas przetwarzanie opierałoby się na Art. 6 I lit. d RODO. Ponadto operacje przetwarzania mogą odbywać się na podstawie Art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania, które nie są ujęte w żadnej powyższej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, o ile nie przeważają interesy, podstawowe prawa oraz podstawowe wolności osoby, której to dotyczy. Tego rodzaju operacje przetwarzania są dla nas dozwolone w szczególności z tego względu, iż zostały w szczególny sposób wymienione przez europejskiego ustawodawcę. W tym zakresie prezentuje on pogląd, iż można uwzględnić uzasadniony interes wówczas, gdy dana osoba jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 1. Uzasadnione interesy dotyczące przetwarzania, które są realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na Art. 6 I lit. f RODO, wówczas naszym uzasadnionym interesem jest wykonywanie naszej działalności gospodarczej na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników oraz udziałowców

 1. Okres, przez który dane osobowe są przechowywane

Kryterium dla okresu przechowywania danych osobowych jest odnośny ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są zgodnie z procedurą usuwane, o ile nie są one już wymagane w celu wypełnienia umowy lub negocjowania warunków umowy.

 1. Prawne lub umowne przepisy dotyczące udostępniania danych osobowych; konieczność w celu zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dotyczą dane, do udostępnienia danych; możliwe skutki nieudostępnienia

Wyjaśniamy niniejszym, iż udostępnienie danych osobowych jest częściowo przewidziane prawnie (np. Przepisy podatkowe) lub mogą wynikać z regulacji zawartych w umowie (np. dane partnerów umowy). Może się zdarzyć, iż w celu zawarcia umowy niezbędne jest, aby dana osoba udostępniła nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Dana osoba jest na przykład zobowiązana do udostępnienia nam danych osobowych wówczas, gdy nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych skutkowałoby tym, iż umowa z daną osobą nie mogłaby zostać zawarta. Przed udostępnienie danych osobowych przez daną osobę musi się ona zwrócić do naszej odpowiedzialnej za ochronę danych. Nasza osoba odpowiedzialna za ochronę danych objaśni danej osobie, której to dotyczy, czy udostępnienie danych osobowych jest przewidziane przez prawą lub umowę, bądź też jest niezbędne do zawarcia umowy, czy występuje obowiązek do udostępnienia danych osobowych, a także jakie skutki miałoby nieudostępnienie danych osobowych.

 1. Występowanie zautomatyzowanego wyszukiwania decyzji

Jako przedsiębiorstwo świadome swojej odpowiedzialności rezygnujemy z automatycznego wyszukiwania decyzji oraz profilowania.