Gdzie wymagane jest stosowanie SUG Gazowych?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w takich obiektach jak:

 1. Archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 2. Muzea oraz zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
 3. Ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym

Wymagane jest zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Specyfika wyżej wymienionych obiektów wyraźnie wskazuje na Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe.

Ponadto Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe są najlepszym przykładem systemów gaszenia stosowanych bez nakazu prawnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemów oraz przestrzeni o bardzo dużym znaczeniu i wartości.

 

Czym są SUG Gazowe?

Są to urządzenia zawierające zapas środków gaśniczych takich jak: chlorowcopochodne węglowodorów, gazy obojętne czy też dwutlenek węgla. Wypełniają gaszoną przestrzeń do określonego stężenia, po czym uzyskują efekt gaśniczy poprzez wyparcie tlenu z gaszonej przestrzeni jak również blokując mechanizmy odpowiedzialne za podtrzymywanie reakcji spalania. SUG Gazowe mogą gasić wypełniając całkowicie zabezpieczane pomieszczenia, jak też miejscowo np. wybrane elementy maszyn i urządzeń. Wszystko zależy od potrzeb i konfiguracji urządzeń a także od tego na jaki środek gaśniczy się decydujemy. Urządzenia gaśnicze gazowe składają się z dwóch Integralnych części: systemu detekcji i sterowania gaszeniem oraz części hydraulicznej której zadaniem jest uwolnienie gazu gaśniczego w wymaganym czasie do określonej przestrzeni. System jest uruchamiany automatycznie po sygnale wykrytym przez elementy detekcyjne. Sygnał musi być pewny i potwierdzony co gwarantuje niezawodność systemu i brak fałszywych alarmów. Możemy również uruchomić gaszenie w sposób ręczny za pomocą zainstalowanych w chronionym pomieszczeniu przycisków sterujących. Nasze systemy umożliwiają sterowanie innymi urządzeniami jak również informują nadrzędne systemy budynku o wszelkich możliwych uszkodzeniach i usterkach.

Rodzaje i przeznaczenie SUG Gazowych

Gazy gaśnicze dzielimy na trzy grupy:

 1. Gazy obojętne: [IG-01(argon), IG-100(azot), IG-541(mieszanina azotu argonu i dwutlenku węgla), IG-55 (mieszanina azotu i argonu). Gazy te magazynowane są pod wysokim ciśnieniem, pod którym pozostają w stanie gazowym. Ich niekwestionowaną zaletą jest naturalne pochodzenie, a co za tym idzie brak negatywnego oddziaływania środowiska.
 2. Chlorowcopochodne węglowodorów: Są to zamienniki halonów lub gazy chemiczne, głównie stosowane są: HFC-227ea oraz FK-5-1-12. Działanie gaszące tych gazów polega na blokowaniu reakcji łańcuchowych zachodzących w strefie spalania oraz chłodzeniu. Stężenia potrzebne do uzyskania efektu gaszącego nie przekraczają 10 procent, a takie stężenia są również bezpieczne dla ludzi. Zaletą tych gazów może być to, iż do ugaszenia takiej samej kubatury potrzebujemy mniejszą ich ilość w stosunku do gazów obojętnych czy dwutlenku węgla, ale wszystko zależy od potrzeb oraz rodzajów chronionych pomieszczeń.
 3. Dwutlenek węgla: Stałe urządzenia gaśnicze w których środkiem gaszącym jest dwutlenek węgla stosowane są do ochrony pomieszczeń w których nie przebywają ludzie co jest oczywiste biorąc pod uwagę szkodliwe działanie tego gazu na organizm ludzki. Dwutlenek węgla jest też głównym gazem stosowanym podczas miejscowego gaszenia np. części maszyn. Działanie gaśnicze tego gazu podobnie jak w przypadku gazów obojętnych polega na wyparciu tlenu z gaszonego pomieszczenia oraz w mniejszym stopniu na chłodzeniu strefy spalania.  

Najczęstsze zastosowanie SUG Gazowych

 Najczęstszym zastosowaniem stałych urządzeń gaśniczych gazowych jest zabezpieczenie następujących pomieszczeń:

 • Serwerownie,
 • Rozdzielnie NN,
 • Pomieszczenia UPS,
 • Data center,
 • Archiwa,
 • Maszyny produkcyjne o wysokim

znaczeniu materialnym i strategicznym.

 Dlaczego Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe?

Największą zaletą SUG Gazowych jest bez wątpienia czystość gaszenia co poza brakiem szkód wtórnych po wyładowaniu środka gaśniczego znacznie skraca czas potrzebny  na wznowienie eksploatacji chronionych urządzeń. Dzięki temu, że stosowane przez nas środki gaśnicze nie przewodzą prądu elektrycznego w żaden sposób nie wpływają negatywnie na chronione urządzenia elektryczne i elektroniczne a po procedurze gaszenia pozostawiają pomieszczenia całkowicie suche. Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych gazowych ma na celu przede wszystkim ochronę bardzo cennego mienia, ale również stosowane gazy gaśnicze są bezpieczne dla człowieka (oczywiście poza CO2).